SALPAUSSELKÄ UNESCO GLOBAL GEOPARK –HANKKEEN TIETOSUO-JAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14
Laatimispäivämäärä: 30.10.2018

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?

Salpausselkä UNESCO Global Geopark –hanke tuottaa alueellisiin luonto- ja matkailualan yrityksiin kohdistuvaa maksutonta tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jota rahoittaa Euroopan unioni, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto).

Hankkeen eri toimenpiteitä, kuten yhteistyötapaamisia ja muita tilaisuuksia sekä tiedottamista ja viestintää on kohdistettu pääosin Salpausselkä Geopark –alueella toimiville aiheesta kiinnostuneille yrittäjille, kuntien edustajille, yhdistystoimijoille sekä muille kiinnostuneille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen toimijoille tai joiden yhteystiedot ovat julkista tietoa.

Hankkeen toiminta käsittää myös Salpausselkä Geopark-alueen yrittäjien välisen yhteistyön kehittämistä. Tätä varten hankkeen toimesta on luotu yrittäjien toiveiden mukaisesti lista alueen yrittäjistä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä tuotteita ja toimintaa Salpausselkä Geopark -alueelle UNESCON arvojen mukaisesti. Lista on jaettu vain niiden yritysten kesken, jotka ovat halunneet omat tietonsa mukaan.

Mitä tietoja keräämme?

Yhteistyötahojen edustajien osalta olemme keränneet seuraavat tiedot: nimi, organisaatio / taho jota edustaa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi hankkeen tapahtumiin ilmoittautuessa keräämme seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio, jota henkilö edustaa.

Yrittäjien välisen vapaaehtoisen yhteistyöverkoston (yritysverkoston) osalta keräämme kaikista yrityksistä seuraavat tiedot: yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tieto osallistumisesta eri tilaisuuksiin.

Hankkeen toiminnasta otetaan valokuvia tilaisuuksissa, joissa hanke toimii tilaisuuden järjestävänä tahona. Hankkeen aikana otetaan valokuvia myös tilaisuuksista, joissa hanke on mukana vierailevan tahon roolissa. Tilaisuuksissa kerrotaan suullisesti valokuvaamisesta ja valokuvien käytöstä hankkeen viestinnässä. Osallistujille annetaan mahdollisuus kieltää kuvaaminen.

Millä perusteella keräämme tietoja?

Hankkeen tilaisuuksiin osallistuvien tai muuten kiinnostuksensa hanketta kohtaan ilmaisseiden henkilöiden sekä eri tavoin hankkeessa mukana olevien yritysten ja muiden tahojen edustajien henkilötietojen keräämisperuste on rekisteröidyn suostumus.

Potentiaalisia yhteistyötahoja koskevien tietojen osalta henkilötietojen keräämisperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista tietolähteistä, kuten www-sivustoilta.

Kenelle tietoja siirretään?

Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraaville ulkopuolisille henkilötietojen käsittelijöille:

  • Osallistujadatan hallintapalvelu Lyyti, jonka kautta hallitaan ilmoittautumisia hankkeen järjestämiin tapahtumiin.
  • Doodle ja Outlook, jonka kautta hallitaan palautekyselylomakkeita.

Hankehenkilöstöllä on pääsy hankkeen aikana rekisterin henkilötietoihin.

Minne tietoja siirretään?

Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen

Henkilötietoja käsittelevät vain hankehenkilöstöön kuuluvat henkilöt.

Manuaaliset aineistot säilytetään lukitussa kaapissa Lahden ammattikorkeakoulun työtiloissa. Digitaaliset aineistot säilytetään Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitämällä palvelimella ja pääsy tiedostoihin on vain hankehenkilökunnalla henkilökohtaisella tunnistautumisella korkeakoulun tietoverkkoon.

Kuinka kauan aineistoa säilytetään?

Manuaaliset ja digitaaliset aineistot säilytetään rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (358/2014) 30§:n mukaisesti 10 vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä, jonka jälkeen aineisto hävitetään Työ- ja elinkeinoministeriön tietosuojaselosteen (TEM/2160/12.01.03/2015) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Millaista päätöksentekoa?

Käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä.

Evästeiden käyttö 

Hankkeeseen liittyy salpausselkageoparkproject.fi -verkkosivusto, jossa käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

Evästeitä käytetään tunnistamaan kävijän sijaintitietoja sekä liikkumistottumuksia sivulla kolmannen osapuolen analytiikkapalveluiden avulla. Käytetyt evästeet ovat sivuston ominaisuus.  Evästetietoja ei hyödynnetä hankkeen toiminnassa, eikä evästeitä käytetä henkilötietojen käsittelyssä.

Oikeutesi

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  1. Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
  2. Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
  3. Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
  4. Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
  5. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tiedot

Salpausselkä UNESCO Global Geopark –hankkeen rekisteri

Projektin kestoaika: 1.1.2017 – 31.8.2020

Rekisterinpitäjä

Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Y-tunnus 2630644-6

Osoite Mukkulankatu 19,15140 Lahti

Puhelin 03 828 18 (vaihde)

servicedesk@lamk.fi

Yhteyshenkilön tiedot

Kati Komulainen, Lahden ammattikorkeakoulu

Mukkulankatu 19,15140 Lahti

+358 44 708 5024

kati.komulainen@lamk.fi

Projektin vastuullinen johtaja

Kati Komulainen, Lahden ammattikorkeakoulu

Mukkulankatu 19,15140 Lahti

+358 44 708 5024

kati.komulainen@lamk.fi

Tietosuojavastaava

Lakimies Anne Himanka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta

+358 50 564 4623

tietosuoja@lut.fi